Svet-Stranek.cz
www.composer.sk

OFICIÁLNE OZNAMY:www.composer.sk

OFICIÁLNE OZNAMY

Na Plenárnom zasadnutí dňa 16.10.2013 bol zvolený Výbor SSSk

Výbor SSSk:
Bachratá Petra
Bernáth Ľuboš
Buffa Ivan
Graffinger Viliam
Hochel Stanislav

Predseda SSSk:
Ivan Buffa

Kontrolná komisia:
Bizoň Pavol
Dome Alexander""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Plenárne zasadnutie SSSk

sa bude konať 16.10.2013 (streda) o 17.30 hod.
 v budove
Konzervatória v Bratislave na Tolstého 11.
Pozvánky budú členom SSSk zasielané aj  poštou,
resp. elektronickou poštou.
V prípade, že neobdržíte poštu, resp. email s pozvánkou
a správou o činnosti najneskôr
10 dní pred konaním Plenárneho zasadnutia (6.10.2013), tak nás prosím kontaktujte na slovakcomposers@gmail.com, alebo rastislav.dubovsky@gmail.com 

______________________________________________________________
Novelizácia Stanov SSSK:
Výbor SSSk na svojom zasadnutí dňa 15.4.2013 schválil uznesenie k výsledku hlasovania:
Návrh nového znenia 3 článkov b,g,e/4 bol schválený Plenárnym zasadnutím formou korešpondenčného hlasovania. Za návrh hlasovalo 34 riadnych členov v tajnom hlasovaní. Všetky hlasovacie lístky boli platné a návrh bol väčšinou riadnych členov prijatý.
_____________________________________________
Plenárne zasadnutie SSSk
sa koná 29.11.2012 (štvtrok) o 18.00 hod.
 v budove
Konzervatória v Bratislave na Tolstého 11.

____________________________________________________________


Korešpondenčnáadresa:

Dovoľteupriamiť Vašupozornosť na novú korešpondenčnú adresu:
Konventná 4, 81103 Bratislava

______________________________________________________________

Automatické potvrdenie:

       Vzhľadom na fakt, že na náš e-mail slovakcomposers@gmail.com neboli doručené niektoré e-maily z jednej slovenskej domény bolo na našej e-mailovej adrese aktivované automatické odosielanie  odpovede o doručení e-mailu, aby malodosielateľ spätnú väzbu a potvrdenie, že bol jeho e-mail  doručený. Ak ste nám zaslali, alebo v budúcnosti zašlete e-mail na ktorý nedostanete odpoveď, tak nás prosím kontaktujte.

                                                                    VýborSSSk

______________________________________________________________

VýborSSSk
27.1.2010 - 16.10.2013:

IvanBuffa-podpredseda
RastislavDubovský - predseda
Stanislav Hochel - podpredseda
Jevgenij Iršai
Ján Zach

Predseda SSSk 27.1.2010 - 16.10.2013
Rastislav Dubovský

Kontrolná komisia 27.1.2010 - 16.10.2013:

Lukáš Borzík
Marián Lejava

Dramaturgia festivalových prehliadok:
Ivan Buffa

Tajomníčka SSSk
agenda SSSk, organizačné zabezpečenie festivalových prehliadok

Slávka Ferencová

 
návštěvníků stránky
celkem21 171