Svet-Stranek.cz
www.composer.sk

Stanovy - návrh predchádzajúceho Výboru SSSk:www.composer.sk

Stanovy - návrh predchádzajúceho Výboru SSSk

návrh Stanov predložený predchádzajúcim Výborom SSSk na zasadnutí Plenárneho zhromaždenia dňa 27.1.2010
S  T  A  N  O  V  Y - návrh predchádzajúceho Výboru SSSk
občianskeho združenia Spolku slovenských skladateľov


Článok I.
Názov a sídlo

Združenie je dobrovoľnou, nepolitickou, odbornou organizáciou s pôsobnosťou v Slovenskej republike, so sídlom Prievozská 32, 821 05 Bratislava.
    Združenie s oficiálnym názvom Spolok slovenských skladateľov vzniká na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

                Občianske združenie SPOLOK SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV /SSSk/ je organizáciou profesionálnych hudobných skladateľov v Slovenskej republike. Jeho sídlom je Bratislava, Prievozská ul. 32 (PSČ 821 05).

Článok II.
Cieľ a predmet činnosti

Cieľom Združenia je najmä:

a./ starať sa o šírenie tvorby svojich členov a obhajovať ich profesionálne záujmy,
b./ šíriť povedomie  o nezastupiteľnej  hodnote  hudobnej  tvorby  vo verejnosti, v kultúrnych   
     a iných inštitúciách a v systéme štátnych orgánov,
c./  podieľať sa na všestrannom rozvoji slovenskej hudobnej kultúry,
d./ usilovať sa  o medzinárodnú  spoluprácu, výmenu  a uplatnenie  tvorby  svojich  členov  v   
     zahraničí.

Na plnenie svojich cieľov môže Združenie pre svojich členov vytvárať záväzné predpisy, vzorové odporúčania a uzatvárať dohody a zmluvy. Svojim členom poskytuje služby kolektívneho a individuálneho charakteru.

Všetky tieto ciele Spolok presadzuje v súlade so Štatútom umelca UNESCO.
 
Článok III.
Členstvo
a) riadnym členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá podporuje ciele združenia
b) čestným členom sa môže stať osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj slovenského hudobného umenia doma alebo v zahraničí.
c) riadnym členom sa môže stať hudobný skladateľ, ktorý sa na základe podanej prihlášky  zaviaže plniť si povinnosti z členstva vyplývajúce.

Článok IV.
Vznik, zánik a pozastavenie členstva
Vznik členstva
Členstvo v Združení vzniká schválením podanej prihlášky uchádzača na  Plenárnom zasadnutí Združenia a zaplatenia členského poplatku

Zánik členstva
a) vystúpením - písomným oznámením člena o svojom vystúpení zo Združenia
b) úmrtím člena Združenia
c) vylúčením – člena možno vylúčiť vtedy, ak porušil stanovy, vnútorné normy alebo uznesenia Plenárneho zasadnutia  Združenia alebo vykazuje správanie nezlučiteľné s členstvom v Združení. O vylúčení rozhoduje Plenárne zasadnutie, ktoré hlasuje jednoduchou väčšinou hlasov.
d) zánikom Združenia

Pozastavenie členstva
Výbor Združenia môže dať návrh na pozastavenie členstva členovi, ktorý v priebehu troch rokov nepreukázal žiadnu tvorivú činnosť bez závažných dôvodov (zdravotné, rodinné problémy apod.). pozastavenie členstva v Združení znamená, že jeho daný člen nemá právo voliť a byť voleným do orgánov Združenia. O pozastavení členstva rozhoduje Plenárne zasadnutie, ktoré hlasuje jednoduchou väčšinou hlasov.

Článok V.
Práva a povinnosti členov

Práva členov
spolupodieľať sa na činnosti Združenia,
voliť a byť volený do jednotlivých orgánov Združenia,
uchádzať sa o uvádzanie svojej tvorby na koncertných a iných podujatiach Združenia,
obracať sa s otázkami, návrhmi a sťažnosťami na orgány Združenia,
užívať výhody člena Združenia,

Povinnosti členov
aktívne sa zapájať do tvorivého procesu a prezentovať svoju prácu v mene Združenia
aktívne sa zúčastňovať práce v orgánoch Združenia, ak bol do nich zvolený, podobne aj na schôdzach a zasadnutiach
podávať správy o svojej práci v orgánoch a o úlohách, ktorými bol poverený
platiť členský príspevok v čiastke a k dátumu, ako ich schválilo Plenárne zasadnutie
riadiť sa Stanovami Združenia
plniť rozhodnutia orgánov Združenia

Článok VI.
Orgány Združenia

Orgánmi združenia sú
a) Plenárne zasadnutie
b) Výbor združenia
c) Predseda Združenia a podpredseda Združenia
d) Kontrolná komisia

Článok VII.
Plenárne zasadnutie

Plenárne zasadnutie
a) je najvyšším orgánom Združenia a tvoria ho všetci riadni členovia Združenia podľa Čl. 3 písm. a). Na Plenárne zasadnutie možno prizvať aj nečlenov, ak to vyžaduje predmet rokovania
b) sa schádza spravidla jedenkrát do roka. Zvoláva ho predseda Združenia. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov alebo predseda Kontrolnej komisie, predseda združenia zvolá mimoriadne Plenárne zasadnutie tak, aby sa konalo najneskôr do 45 dní odo dňa obdržania žiadosti. Plenárna zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov. Predseda Združenia zvoláva vzápätí náhradné Plenárne zasadnutie v prípade, že riadne zvolané Plenárne zasadnutie nie je uznášaniaschopné. Riadne zvolané náhradné Plenárne zasadnutie je uznášaniaschopné bez ohľadu na prítomnosť riadnych členov.
c) schvaľuje Stanovy Združenia, volebný a rokovací poriadok
d) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu Združenia a členov Kontrolnej komisie
e) volí a odvoláva tajomníka Združenia
f) rozhoduje o zámeroch a cieľoch Združenia
g) schvaľuje rozpočet združenia a jeho čerpanie, vrátane výšky zápisného, jednorázových a mimoriadnych členských príspevkov
h) schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení
i) schvaľuje udelenie čestného členstva
j) potvrdzuje prípadné členstvo Združenia v medzinárodných a národných organizáciách a subjektoch s príbuznými cieľmi
k) schvaľuje záväzky parafované predsedom
l) rozhoduje o zániku Združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri zániku Združenia (likvidátora).

Článok VIII.
Výbor Združenia

Výbor Združenia
je výkonným orgánom Združenia a za svoju činnosť zodpovedá Plenárnemu zasadnutiu
má päť členov (vrátane svojho predsedu a podpredsedu.) Akékoľvek zmeny vo Výbore podliehajú schváleniu Plenárnym zasadnutím Združenia
má mandát na obdobie 4 rokov
riadi činnosť Združenia v období medzi jednotlivými Plenárnymi zasadnutiami,
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania jednotlivých riadnych, prípadne mimoriadnych Plenárnych zasadnutí,
menuje spomedzi svojich členov dramaturgickú komisiu pre prípravu svojich oficiálnych koncertných (prípadne iných) podujatí.

Článok IX.
Predseda Združenia

Predseda Združenia
je štatutárnym zástupcom Združenia v období medzi zasadnutiami Plenárneho zasadnutia.
je volený Plenárnym zasadnutím na obdobie 4 rokov. Funkcia predsedu Združenia je obmedzená na dve funkčné obdobia po sebe
rozhoduje o zvolaní riadneho Plenárneho zasadnutia
vypracúva návrhy zamerania činnosti Združenia, návrhy rozpočtu a predkladá ich na rokovanie Plenárneho zasadnutia
zabezpečuje realizáciu uznesení Plenárneho zasadnutia
koná v mene Združenia a zastupuje ho navonok
medzi zasadnutia Plenárneho zasadnutia so súhlasom Kontrolnej komisie rozhoduje o zmenách rozpočtu v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu
za podmienok určených stanovami Združenia zvoláva riadne a mimoriadne Plenárne zasadnutie
navrhuje Plenárnemu zasadnutiu udelenie čestného členstva
v prípade, že predseda Združenia sa písomne vzdá funkcie, výkon jeho funkcie skončí dňom, kedy jeho vzdanie sa funkcie bolo doručené do sídla Združenia.
predsedu Združenia zastupuje v jeho neprítomnosti podpredseda, ktorý právomoci predsedu vykonáva aj v čase, kedy predsedovi zanikla jeho funkcia z dôvodu vzdania sa funkcie alebo z iných dôvodov
predseda aj podpredseda Združenia sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou starostlivosťou a zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach vyplývajúcich z ich funkcie

Článok X.
Kontrolná komisia
a)    Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Združenia. Tvoria ju traja členovia, volení
       Plenárnym zasadnutím na  obdobie 4 rokov. Spomedzi svojho stredu si volia svojho   
       predsedu. Zasadnutia Kontrolnej komisie sa konajú najmenej raz do roka. Členstvo  
       v Kontrolnej komisii je nezastupiteľné a nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch
       Združenia. Akékoľvek zmeny v Kontrolnej komisii podliehajú schváleniu Plenárnym
       zasadnutím Spolku.

b)   do pôsobnosti Kontrolnej komisie patrí:
- v súlade so záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia
  a účelného    využívania prostriedkov Združenia pri rešpektovaní zásad      
  hospodárnosti  
- upozorňovať na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- kontrolovať dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov Združenia,
- predkladať Plenárnemu zasadnutiu Združenia správy a odporúčania
- spolurozhodovať s predsedom Združenia o zmene rozpočtu v prípade zmeny vývoja
   oproti  plánovanému rozpočtu
- vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu a navrhovať opatrenia na nápravu zistených
  nedostatkov

c) členovia Kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou
    starostlivosťou a zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach
    vyplývajúcich z ich funkcie

Článok XI.
Sekretariát

Administratívnym orgánom Združenia je sekretariát Združenia. Činnosť sekretariátu zabezpečuje tajomník. Tajomníka menuje a odvoláva Plenárne zasadnutie. Tajomník tvorivo a iniciatívne zabezpečuje činnosť Združenia.  Vedie bežnú organizačnú, právnu, administratívnu a ekonomickú agendu Združenia. Tajomník sa zúčastňuje rokovaní Výboru, ktorému je za svoju činnosť zodpovedný.

Článok XII.
Hospodárenie

a) združenie je samostatným hospodárskym subjektom. Hospodári podľa rozpočtu schváleného Plenárnym zasadnutím.
b) Združenie financuje svoju činnosť:
- z riadnych a mimoriadnych členských príspevkov
- z dobrovoľných príspevkov (darov)
- z výnosov zo služieb poskytovaných za úhradu
- z dotácií a grantov od právnických osôb

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

a) stanovy Združenia je možné meniť na základe písomnej žiadosti členov Združenia. Zmeny schvaľuje Plenárne zasadnutie. Stanovy sa môžu zmeniť aj na základe zmeny právnych predpisov tak, aby s nimi neboli v rozpore
b) v mene Združenia koná predseda a tajomník
c) Združenie zaniká:
- dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Plenárneho zasadnutia
- zlúčením s iným občianskym združením
- právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení Združenia
d) pri zániku Združenia sa urobí majetkové vysporiadanie, pričom v prípade likvidačného zostatku po splnení zákonných a zmluvných povinností naloží s týmto zostatkom podľa rozhodnutia Plenárneho zasadnutia. Zánik Združenia do 15 dní oznámi jeho predseda Ministerstvu vnútra SR.

Tieto Stanovy Občianskeho združenia Spolok slovenských skladateľov nadobudli účinnosť po svojom schválení Plenárnym zasadnutím Spolku dňa 27. januára 2010. Tým istým dňom súčasne stratili platnosť Stanovy Spolku z 5. februára 1999.
návštěvníků stránky
celkem21 171