Svet-Stranek.cz
www.composer.sk

Členské návrhy:www.composer.sk

Členské návrhy

Stanovy Spolku slovenských skladateľov
Návrh z dielne Miloša Betka zo dňa 23.3.2010
Úplné znenie

Článok 1.
Právne postavenie

1.1. Spolok slovenských skladateľov je nezávislým, nepolitickým, neziskovým, dobrovoľným, profesijným občianskym združením (podľa zák. č. 83/1990 Zb.) – právnickou osobou, s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré združuje fyzické osoby – slovenských hudobných skladateľov a hudobných skladateľov pôsobiacich na území Slovenska so zameraním na vážnu (klasickú) hudbu.
1.2. Názov združenia je „Spolok slovenských skladateľov“ (ďalej len „SSSk“).
1.3. Sídlom SSSk je Bratislava, Prievozská č. 32, PSČ 821 05.

Článok 2.
Rodové vymedzenie pojmu skladateľ

2.1. Pod pojmom skladateľ sa na účely Stanov rozumejú rovnako skladatelia-muži a skladateľky-ženy.

Článok 3.
Poslanie a cieľ činnosti

3.1. Poslaním SSSk je
a) presadzovať a chrániť profesijné záujmy svojich členov,
b) usilovať sa o šírenie tvorby svojich členov na území Slovenska i v zahraničí,
c) podieľať sa na všestrannom rozvoji slovenskej hudobnej kultúry.
3.2. V záujme naplnenia svojho cieľa môže SSSk s inými subjektmi uzatvárať zmluvy o súčinnosti.

Článok 4.
Členstvo

4.1. Členstvo v SSSk je riadne alebo čestné.
4.2. Riadnym členom SSSk sa môže stať profesionálne činný slovenský hudobný skladateľ alebo skladateľ pôsobiaci na území Slovenska so zameraním na vážnu (klasickú) hudbu, ktorý podaním písomnej žiadosti o prijatie za člena SSSk Výboru vyjadrí svoj záujem stať sa členom SSSk a svoj súhlas so Stanovami SSSk.
4.3. Čestným členom SSSk sa na základe návrhu Výboru môže stať osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj slovenského hudobného umenia.

Článok 5.
Vznik členstva

5.1. Návrh na prijatie za riadneho člena predkladá Výbor po preskúmaní súladu písomnej žiadosti uchádzača so Stanovami SSSk Valnému zhromaždeniu. O prijatí uchádzača za riadneho člena SSSk rozhoduje Valné zhromaždenie v tajnom hlasovaní na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
5.2. Návrh na udelenie čestného členstva v SSSk predkladá so súhlasom kandidáta Výbor Valnému zhromaždeniu. O udelení čestného členstva v SSSk rozhoduje Valné zhromaždenie v tajnom hlasovaní na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

Článok 6.
Práva a povinnosti riadneho člena

6.1. Medzi základné práva riadneho člena patrí najmä:
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
b) byť informovaný o výsledkoch volieb do volených orgánov SSSk, uzneseniach Valného zhromaždenia, hospodárení SSSk a činnosti SSSk,
c) v odôvodnených prípadoch žiadať od Výboru zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia (podmienkou prijatia žiadosti Výborom je písomná žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia podpísaná aspoň štvrtinou riadnych členov SSSk),
d) voliť a byť volený do volených orgánov SSSk,
e) hlasovať v orgánoch SSSk, ktorých je členom, o všetkých predložených návrhoch,
f) podávať Výboru podnety na zmeny Stanov,
g) navrhovať Valnému zhromaždeniu kandidátov do volených orgánov SSSk,
h) podávať Výboru alebo Kontrolnej komisii podnety na odvolanie členov volených orgánov z ich funkcie na základe Čl. 24.,
i) podávať voleným orgánom sťažnosti, námietky a pripomienky k činnosti volených orgánov SSSk,
j) podávať Výboru podnety na vylúčenie riadnych členov na základe bodu 10.4.1.,
k) navrhovať Výboru kandidátov na čestné členstvo,
l) podávať Výboru podnety na zrušenie čestného členstva čestným členom na základe bodu 10.5.1.,
m) podieľať sa na činnosti SSSk,
n) uchádzať sa o šírenie a uvádzanie svojej tvorby prostredníctvom SSSk.
6.2. Medzi základné povinnosti riadneho člena patrí najmä:
a) dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy SSSk,
b) zdržať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho SSSk alebo jeho členov,
c) rešpektovať záväzné uznesenia Valného zhromaždenia,
d) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov SSSk, do ktorých bol zvolený,
e) aktívne sa podieľať na činnosti orgánov SSSk, do ktorých bol zvolený,
f) podávať správy o plnení úloh, ktorými bol v rámci orgánov SSSk, do ktorých bol zvolený, poverený,
g) poskytovať súčinnosť voleným orgánom v požadovanom rozsahu,
h) platiť paušálny ročný príspevok na činnosť SSSk v stanovej výške a v stanovenom termíne,
i) v prípade akýchkoľvek zmien bezodkladne aktualizovať svoje kontaktné údaje v evidencii členov SSSk.

Článok 7.
Práva čestného člena

7.1. Čestný člen má právo
a) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
b) byť informovaný o činnosti SSSk.
7.2. Čestný člen nemá volebné, hlasovacie, ani iné právo, okrem práv uvedených v bode 7.1.
7.3. Čestný člen nemá voči SSSk žiadne povinnosti.

Článok 8
Paušálny ročný príspevok na činnosť

8.1. Každý riadny člen uhrádza paušálny ročný príspevok na činnosť SSSk vo výške stanovenej Valným zhromaždením.
8.2. Paušálny ročný príspevok na činnosť SSSk je splatný do 31. marca kalendárneho roka, za ktorý sa príspevok platí.
8.3. Novoprijatý riadny člen, ktorý bol prijatý za člena v prvej polovici kalendárneho roka, zaplatí za prvý kalendárny rok svojho členstva paušálny ročný príspevok v polovičnej výške.
8.4. Novoprijatý riadny člen, ktorý bol prijatý za člena v druhej polovici kalendárneho roka, paušálny ročný príspevok za prvý kalendárny rok svojho členstva neplatí.
8.5. Pri zániku členstva sa zaplatený paušálny ročný príspevok na činnosť SSSk nevracia ani nevymáha.

Článok 9
Pozastavenie niektorých práv riadneho člena

9.1.1. Ak riadny člen nezaplatí stanovený paušálny ročný príspevok na činnosť SSSk do termínu uvedeného v bode 8.2., automaticky sa mu pozastavujú práva v rozsahu bodov 6.1. c) až n). Výbor písomne oznámi členovi pozastavenie jeho práv.
9.1.2. Zaplatením paušálneho ročného príspevku na činnosť SSSk sa s účinnosťou odo dňa prijatia platby pozastavené práva riadneho člena, pozastavené z dôvodu uvedeného v bode 9.1.1., automaticky obnovujú.
9.2.1. Ak sa riadny člen v troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch nezúčastní na žiadnom zasadnutí Valného zhromaždenia alebo počas tejto doby ani raz platne nesplnomocní iného riadneho člena na sprostredkovanie výkonu svojich práv na zasadnutí Valného zhromaždenia, automaticky sa mu pozastavujú práva v rozsahu bodov 6.1. c) až n). Výbor písomne oznámi členovi pozastavenie jeho práv.
9.2.2. Ak sa riadny člen s pozastavenými právami z dôvodu uvedeného v bode 9.2.1. zúčastní na rokovaní Valného zhromaždenia alebo platne splnomocní iného riadneho člena na sprostredkovanie výkonu svojich práv na zasadnutí Valného zhromaždenia, riadne členstvo sa mu s účinnosťou odo dňa zasadnutia Valného zhromaždenia automaticky obnoví.

Článok 10
Zánik členstva

10.1. Riadne členstvo zaniká
a) úmrtím člena,
b) oznámením zo strany člena o vystúpení zo SSSk,
c) vylúčením člena,
d) zánikom SSSk.
10.2. Čestné členstvo zaniká
a) úmrtím člena,
b) oznámením zo strany člena o zrušení čestného členstva,
c) zrušením čestného členstva zo strany SSSk,
d) zánikom SSSk.
10.3. Každý člen má právo ukončiť členstvo písomným oznámením Výboru. Oznámenie musí mať písomnú formu, inak je neplatné. Účinky oznámenia nastávajú dňom prijatia oznámenia Výborom.
10.4. Vylúčenie riadneho člena
10.4.1. Vylúčiť možno riadneho člena, ktorý závažne porušil Stanovy SSSk.
10.4.2. O vylúčení riadneho člena rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Výboru v tajnom hlasovaní na základe súhlasu dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.
10.5. Zrušenie čestného členstva
10.5.1. Zrušiť čestné členstvo je možné členovi, ktorého konanie poškodzuje SSSk.
10.5.2. O zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Výboru v tajnom hlasovaní na základe súhlasu dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.

Článok 11.
Orgány SSSk

11.1. Orgánmi SSSk sú
a) Valné zhromaždenie,
b) Výbor (volený orgán),
c) Predseda Výboru (volený orgán),
d) Kontrolná komisia (volený orgán),
e) Pracovné skupiny (menované orgány).

Článok 12.
Valné zhromaždenie

12.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SSSk.
12.2. Valné zhromaždenie tvoria všetci riadni členovia SSSk.
12.3. Do výlučnej právomoci Valného zhromaždenia patrí:
a) rozhodovať o zmenách Stanov SSSk,
b) prijímať, meniť a rušiť ďalšie vnútorné predpisy SSSk,
c) voliť a odvolávať členov Výboru,
d) voliť a odvolávať Predsedu Výboru,
e) voliť a odvolávať členov Kontrolnej komisie,
f) potvrdzovať kooptovanie členov do volených orgánov,
g) na základe návrhov Výboru prijímať a vylučovať riadnych členov,
h) na základe návrhov Výboru rozhodovať o udelení a zrušení čestného členstva,
i) prejednávať a schvaľovať správu o hospodárení a činnosti Výboru za obdobie medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
j) prejednávať a schvaľovať správu o kontrole hospodárenia a činnosti Kontrolnej komisie za obdobie medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
k) prejednávať a schvaľovať rámcový rozpočet na budúce obdobie, návrhy zámerov a cieľov SSSk,
l) stanovovať výšku paušálneho ročného príspevku na činnosť SSSk,
m) rozhodovať o odmeňovaní členov volených a menovaných orgánov,
n) rozhodovať o členstve SSSk v iných organizáciách,
o) rozhodovať o zániku SSSk podľa bodu 30.1. a).
12.4. Valné zhromaždenie je oprávnené rozhodovať aj vo všetkých veciach, ktoré nie sú Stanovami zverené do pôsobnosti iného orgánu.

Článok 13.
Zvolanie Valného zhromaždenia

13.1. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Výbor 1x ročne písomnou (poštovou alebo elektronickou) pozvánkou obsahujúcou termín a miesto zasadnutia, návrh programu rokovania Valného zhromaždenia a vo volebnom roku aj návrh kandidátov na členov Výboru a členov Kontrolnej komisie. Pozvánku odošle Výbor všetkým členom SSSk najmenej 4 týždne pred termínom zasadnutia Valného zhromaždenia, ktorým je spravidla 2. mesiac kalendárneho roka.
13.2. Riadni členovia môžu predkladať Výboru svoje písomné návrhy a pripomienky k programu tak, aby boli doručené Výboru najneskôr dva týždne pred zasadnutím Valného zhromaždenia.
13.3. Okrem riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia môže Výbor z vlastného rozhodnutia v odôvodnených prípadoch zvolať aj mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia. Výbor je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia v prípade, ak o to písomne požiada Kontrolná komisia alebo najmenej jedna štvrtina riadnych členov. Výbor je povinný určiť termín mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia bez zbytočného odkladu tak, aby bola dodržaná 4-týždňová lehota medzi termínom zvolania a termínom zasadnutia Valného zhromaždenia.

Článok 14.
Zasadnutie a rokovanie Valného zhromaždenia

14.1. Úlohy spojené s prípravou, organizáciou a priebehom zasadnutia Valného zhromaždenia zabezpečuje Výbor.
14.2. Návrh programu rokovania predkladá, po zapracovaní návrhov a pripomienok riadnych členov podaných v termíne uvedenom v bode 13.2., Valnému zhromaždeniu Výbor. Konečný program rokovania Valného zhromaždenia schvaľuje v úvode zasadnutia Valné zhromaždenie. Rokovanie Valného zhromaždenia prebieha podľa schváleného programu.
14.3. Rokovanie Valného zhromaždenia vedie Predseda Výboru alebo ním poverená osoba, a to až do vyhlásenia výsledkov právoplatnej voľby nového Predsedu Výboru. Po vyhlásení výsledkov právoplatnej voľby nového Predsedu Výboru, rokovanie Valného zhromaždenia vedie novozvolený Predseda Výboru alebo ním poverená osoba. V prípade neprítomnosti novozvoleného Predsedu Výboru, rokovanie Valného zhromaždenia vedie iný, prítomný, člen novozvoleného Výboru alebo ním poverená osoba.
14.4. Riadny člen vykonáva svoje práva na zasadnutí Valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom iného, na zasadnutí Valného zhromaždenia prítomného, riadneho člena na základe splnomocnenia. Zastúpenie riadneho člena na základe splnomocnenia je platné, ak zastupujúci ani zastupovaný člen nemajú pozastavené práva podľa bodu 9.1.1. Splnomocnenie musí byť písomné, nie staršie ako 2 mesiace, s úradne overeným podpisom. Jeden člen môže zastupovať najviac dvoch iných členov. Splnenie podmienok pre zastupovanie člena overujú pred začiatkom rokovania Valného zhromaždenia členovia Kontrolnej komisie.
14.5. Na zasadnutí Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj čestní členovia SSSk.
14.6. Na zasadnutí Valného zhromaždenia sa môžu so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov v odôvodnených prípadoch zúčastniť aj nečlenovia SSSk.
14.7. Podrobnosti priebehu rokovania Valného zhromaždenia môže upraviť Rokovací poriadok Valného zhromaždenia, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie.
14.8. Písomnosti týkajúce sa Valného zhromaždenia podpisuje Predseda Výboru a Predseda Kontrolnej komisie. Za neprítomného Predsedu Výboru podpisuje písomnosti týkajúce sa Valného zhromaždenia Podpredseda Výboru. Za neprítomného Predsedu Kontrolnej komisie podpisuje písomnosti týkajúce sa Valného zhromaždenia ním poverený člen Kontrolnej komisie.

Článok 15.
Podmienky platnosti hlasovania Valného zhromaždenia a jeho uznesení

15.1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní aspoň jedna tretina všetkých riadnych členov a súčasne nadpolovičná väčšina členov Výboru, Predseda Výboru alebo Podpredseda Výboru a aspoň jeden člen Kontrolnej komisie. V prípade, že Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, Výbor bez zbytočného odkladu zvolá náhradné zasadnutie Valného zhromaždenia tak, aby bola dodržaná 2-týždňová lehota medzi termínom zvolania a termínom konania náhradného zasadnutia Valného zhromaždenia. Na náhradnom zasadnutí Valného zhromaždenia je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné v takom počte, v akom sa zíde, za predpokladu, že sa na jeho zasadnutí zúčastní Predseda Výboru alebo Podpredseda Výboru a aspoň jeden člen Kontrolnej komisie. Ak nie je splnená niektorá z týchto podmienok, zvolá Výbor ďalšie náhradné zasadnutie Valného zhromaždenia.
15.2. Ak sa na zasadnutí uznášaniaschopného Valného zhromaždenia nezúčastní nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov, nie je možné rozhodovať o veciach uvedených v bode 15.5. (rozhodovanie o zmene Stanov a o zániku SSSk).
15.3. Platné uznesenie Valného zhromaždenia vyžaduje, aby bolo, s výnimkami uvedenými v bodoch 15.4. a 15.5., prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
15.4. Pri rozhodovaní o vylúčení riadneho člena, pozastavení práv riadneho člena a zrušení čestného členstva je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov. O týchto veciach sa hlasuje tajne.
15.5. Pri rozhodovaní o zmenách Stanov a o zániku SSSk je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých riadnych členov.
15.6. Každý prítomný riadny člen má jeden hlas.
15.7. Hlas neprítomného riadneho člena, ktorý svoje práva na Plenárnom zasadnutí vykonáva prostredníctvom platného splnomocnenia iného riadneho člena, sa počíta ako hlas ďalšieho prítomného riadneho člena.
15.8. Čestní členovia a riadni členovia s pozastavenými právami podľa bodu 9.1.1. sa na účely hlasovania nepovažujú za prítomných členov (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú skutočne prítomní).
15.9. Čestní členovia a riadni členovia s pozastavenými právami podľa bodu 9.2.1. sa na účely hlasovania nezapočítavajú do celkového počtu členov SSSk.
15.10. Ak nie je uvedené inak, Valné zhromaždenie hlasuje verejne. Valné zhromaždenie sa môže dohodnúť, že bude hlasovať tajne aj o veciach, o ktorých by mohlo hlasovať verejne.
15.11. Valné zhromaždenie môže prijať právoplatné rozhodnutie len k bodom schváleného programu rokovania.

Článok 16.
Zásady voľby členov volených orgánov

16.1. Zoznam kandidátov na členov Výboru a členov Kontrolnej komisie prikladá Výbor k pozvánke na zasadnutie Valného zhromaždenia.
16.2. Riadny člen SSSk má na zasadnutí Valného zhromaždenia právo navrhnúť a voliť aj iného kandidáta než bol navrhnutý Výborom, vrátane vlastnej kandidatúry.
16.3. Všetci kandidáti musia pred začiatkom voľby súhlasiť so svojou kandidatúrou.
16.4. Voliť možno aj neprítomných kandidátov, ak Kontrolnej komisii doručili písomný, rukou podpísaný súhlas so svojou kandidatúrou.
16.5. Kandidátmi na Predsedu Výboru sú všetci novozvolení členovia Výboru.
16.6. Voľba členov Výboru, členov Kontrolnej komisie a Predsedu Výboru prebieha tajne, v uvedenom poradí.
16.7. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov, a to až do naplnenia stanoveného počtu členov voleného orgánu. V prípade rovnosti počtu získaných hlasov na obsadenie posledného miesta vo Výbore alebo v Kontrolnej komisii, alebo v prípade rovnosti počtu získaných hlasov kandidátov na Predsedu Výboru, sa uskutoční druhé kolo volieb, v ktorom sa bude hlasovať len o týchto kandidátoch. Aj druhé kolo volieb prebieha tajne. V prípade nerozhodného výsledku druhého kola volieb zvolí posledného člena voleného orgánu alebo nového Predsedu Výboru, spomedzi kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov v druhom kole volieb, Predseda Výboru, ktorému končí funkčné obdobie, v prípade jeho neprítomnosti tak urobí Podpredseda Výboru, ktorému končí funkčné obdobie.

Článok 17.
Výbor

17.1. Výbor je najvyšším orgánom SSSk v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Výbor je najvyšším výkonným orgánom SSSk.
17.2. Výbor má 5 členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením. Za svoju činnosť sa Výbor zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Predsedu Výboru volí spomedzi členov Výboru Valné zhromaždenie. Výbor si zo svojho stredu volí Podpredsedu Výboru.
17.3. Volebné obdobie Výboru je trojročné, začína sa vyhlásením výsledkov právoplatných volieb členov Výboru a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb členov Výboru.
17.4. Členstvo vo Výbore je nezlučiteľné s členstvom v Kontrolnej komisii.
17.5. Členstvo vo Výbore SSSk je nezlučiteľné s členstvom v riadiacom, dozornom alebo štatutárnom orgáne obdobnej organizácie.
17.6. Medzi základné úlohy Výboru patrí najmä:
a) vykonávať uznesenia Valného zhromaždenia,
b) riadiť činnosť SSSk v obdobiach medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
c) sledovať súlad Stanov SSSk so všeobecne platnými právnymi predpismi, a v prípade rozporu, predložiť Valnému zhromaždeniu návrh na nevyhnutnú zmenu Stanov,
d) spravovať majetok SSSk v súlade so všeobecne platnými predpismi,
e) viesť účtovnú agendu SSSk v súlade so všeobecne platnými predpismi,
f) spravovať archív písomností SSSk v súlade so všeobecne platnými predpismi,
g) viesť členskú agendu, rešpektujúc pritom platné právne predpisy o ochrane osobných údajov,
h) zvolávať riadne a mimoriadne zasadnutia Valného zhromaždenia (ak písomný návrh na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia podá Kontrolná komisia alebo aspoň štvrtina všetkých riadnych členov),
i) organizačne zabezpečovať priebeh zasadnutia Valného zhromaždenia,
j) pripravovať program rokovania Valného zhromaždenia,
k) zabezpečiť účasť nadpolovičnej väčšiny členov Výboru na zasadnutí Valného zhromaždenia,
l) predkladať Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení a činnosti Výboru za obdobie medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
m) predkladať Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu, zámerov a cieľov SSSk,
n) oznamovať riadnym členom pozastavenie ich práv podľa bodu 9.1.1. a 9.2.1.,
o) oznamovať členom volených orgánov pozastavenie ich hlasovacieho práva podľa bodu 25.2.,
p) prijímať žiadosti uchádzačov o prijatie za riadneho člena SSSk a po preskúmaní ich súladu s bodom 4.2. ich postúpiť na rokovanie Valného zhromaždenia,
q) prijímať oznámenia členov o ukončení riadneho členstva a o zrušení čestného členstva a informovať o nich Valné zhromaždenie,
r) prijímať a spracovávať podnety a návrhy Kontrolnej komisie na vylúčenie riadnych členov a na zrušenie čestného členstva čestným členom,
s) prijímať a spracovávať podnety a návrhy riadnych členov SSSk na odvolanie členov volených orgánov, na vylúčenie riadnych členov a na udelenie a zrušenie čestného členstva,
t) prijímať a spracovávať sťažnosti, námietky a pripomienky riadnych členov k činnosti volených orgánov,
u) odstraňovať nedostatky zistené Kontrolnou komisiou,
v) prijímať a spracovávať podnety riadnych členov SSSk na zmeny Stanov,
w) informovať riadnych členov o výsledkoch volieb do volených orgánov SSSk, uzneseniach Valného zhromaždenia, hospodárení SSSk a činnosti SSSk,
x) informovať čestných členov o činnosti SSSk.
17.7. Medzi základné právomoci Výboru patrí najmä:
a) zvolávať mimoriadne zasadnutia Valného zhromaždenia (z vlastného rozhodnutia v odôvodnených prípadoch),
b) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na zmeny Stanov,
c) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na prijatie, zmeny a zrušenie ďalších vnútorných predpisov SSSk,
d) v súlade s poslaním SSSk a so schválenými cieľmi SSSk uzatvárať zmluvy o súčinnosti s inými subjektmi, dohody o vykonaní práce, zmluvy o vytvorení diela, zmluvy o vytvorení umeleckého výkonu a pod.,
e) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na odvolanie členov volených orgánov na základe Čl. 24.,
f) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na vylúčenie riadnych členov na základe bodu 10.4.1.,
g) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na udelenie čestného členstva na základe bodu 4.3.,
h) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na zrušenie čestného členstva čestným členom na základe bodu 10.5.1.,
i) zriaďovať Pracovné skupiny zamerané na riešenie konkrétnych úloh a menovať ich členov z radov riadnych členov SSSk,
j) operatívne vykonávať odôvodnené drobné korekcie schváleného rozpočtu v rozsahu neohrozujúcom hospodárenie SSSk,
k) zriadiť Sekretariát SSSk za účelom vedenia členskej, účtovnej, hospodárskej alebo organizačnej agendy SSSk.

Článok 18.
Zvolanie a rokovanie Výboru

18.1. Výbor sa schádza najmenej 10x ročne. Zasadnutie Výboru zvoláva Predseda Výboru alebo ním poverená osoba. Zvolávateľ informuje členov Výboru a členov Kontrolnej komisie o mieste a termíne zasadnutia a navrhuje program rokovania Výboru.
18.2. Úlohy spojené s prípravou a organizáciou zasadnutia Výboru zabezpečuje Predseda Výboru alebo ním poverená osoba.
18.3. Na zasadnutí Výboru sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen Kontrolnej komisie.
18.4. Na zasadnutí Výboru sa môže so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Výboru v odôvodnených prípadoch zúčastniť aj nečlen Výboru a Kontrolnej komisie.
18.5. Rokovanie Výboru vedie Predseda Výboru, v prípade jeho neprítomnosti vedie rokovanie Podpredseda Výboru.
18.6. Rokovanie Výboru prebieha podľa schváleného programu. Podrobnosti priebehu rokovania Výboru môže upraviť Rokovací poriadok Výboru, ktorý schvaľuje Výbor.
18.7. Písomnosti týkajúce sa Výboru podpisuje Predseda Výboru, v prípade jeho neprítomnosti písomnosti podpisuje Podpredseda Výboru.
18.8. Člen Výboru vykonáva svoje práva na zasadnutí Výboru osobne. Zastupovanie člena Výboru na rokovaní Výboru na základe splnomocnenia nie je prípustné.

Článok 19.
Podmienky platnosti hlasovania Výboru a jeho uznesení

19.1. Výbor je uznášaniaschopný, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov, pričom jedným z prítomných členov musí byť Predseda Výboru alebo Podpredseda Výboru. Členovia Výboru s pozastavenými právami podľa bodu 9.1.1. alebo 25.2. sa na účely hlasovania nezapočítavajú do počtu členov Výboru.
19.2. Platné uznesenie Výboru vyžaduje, aby bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Výboru. Členovia Výboru s pozastavenými právami podľa bodu 9.1.1. alebo 25.2. sa na účely hlasovania nepovažujú za prítomných členov.
19.3. Každý člen Výboru má jeden hlas.
19.4. Ak sa Výbor nedohodne inak, Výbor hlasuje verejne.

Článok 20.
Predseda Výboru

20.1. Predseda Výboru je štatutárnym orgánom SSSk. Zastupuje SSSk vo všetkých veciach navonok.
20.2. Predsedu Výboru volí spomedzi členov Výboru Valné zhromaždenie. Za výkon svojej funkcie sa Predseda Výboru zodpovedá Výboru a Valnému zhromaždeniu.
20.3. Volebné obdobie Predsedu Výboru je trojročné, začína sa vyhlásením výsledkov právoplatnej voľby Predsedu Výboru a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcej právoplatnej voľby Predsedu Výboru.
20.4. V prípade zániku SSSk podľa bodu 30.1. a) oznámi Predseda výboru zánik SSSk do 15 dní odo dňa zániku združenia príslušnému orgánu štátnej správy.
20.5. Ak Predseda Výboru nemôže plniť svoju funkciu štatutárneho orgánu, preberá jeho funkciu Podpredseda Výboru.

Článok 21.
Kontrolná komisia

21.1. Kontrolná komisia je vrcholným kontrolným orgánom SSSk.
21.2. Kontrolná komisia má 3 členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením. Za svoju činnosť sa Kontrolná komisia zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Kontrolná komisia si zo svojho stredu volí Predsedu Kontrolnej komisie.
21.3. Volebné obdobie Kontrolnej komisie je trojročné, začína sa vyhlásením výsledkov právoplatných volieb členov Kontrolnej komisie a končí sa vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb členov Kontrolnej komisie.
21.4. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore.
21.5. Členstvo v Kontrolnej komisii SSSk je nezlučiteľné s členstvom v riadiacom, dozornom alebo štatutárnom orgáne obdobnej organizácie.
21.6. Medzi základné úlohy Kontrolnej komisie patrí najmä:
a) kontrolovať dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov SSSk volenými orgánmi SSSk a členmi SSSk,
b) sledovať súlad Stanov SSSk so všeobecne platnými právnymi predpismi, a v prípade rozporu, podať Výboru podnet na nevyhnutnú zmenu Stanov,
c) kontrolovať plnenie uznesení Valného zhromaždenia,
d) vykonávať kontrolu hospodárenia SSSk,
e) predkladať Valnému zhromaždeniu správu o kontrole hospodárenia a o činnosti Kontrolnej komisie za obdobie medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
f) zabezpečiť účasť aspoň jedného člena Kontrolnej komisie na zasadnutí Valného zhromaždenia,
g) oznamovať členom volených orgánov pozastavenie ich hlasovacieho práva podľa bodu 25.2.,
h) prijímať a spracovávať podnety riadnych členov SSSk na odvolanie členov volených orgánov,
i) prijímať a spracovávať sťažnosti, námietky a pripomienky riadnych členov k činnosti volených orgánov,
j) overovať platnosť splnomocnení riadnych členov na zastupovanie neprítomných riadnych členov na zasadnutí Valného zhromaždenia podľa bodu 14.4.
21.7. Medzi základné právomoci Kontrolnej komisie patrí najmä:
a) v odôvodnených prípadoch žiadať od Výboru zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia,
b) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na zmeny Stanov,
c) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na prijatie, zmeny a zrušenie ďalších vnútorných predpisov SSSk,
d) predkladať Valnému zhromaždeniu návrhy na odvolanie členov volených orgánov na základe Čl. 24.,
e) predkladať Výboru návrhy na vylúčenie riadnych členov na základe bodu 10.4.1.,
f) predkladať Výboru návrhy na zrušenie čestného členstva čestným členom na základe bodu 10.5.1.,
g) zúčastňovať sa na zasadnutiach Výboru,
h) upozorňovať Výbor na zistené nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.

Článok 22.
Zvolanie a rokovanie Kontrolnej komisie

22.1. Kontrolná komisia sa schádza najmenej 4x ročne. Zasadnutie Kontrolnej komisie zvoláva Predseda Kontrolnej komisie alebo ním poverená osoba. Zvolávateľ informuje členov Kontrolnej komisie o mieste a termíne zasadnutia a navrhuje program rokovania Kontrolnej komisie.
22.2. Úlohy spojené s prípravou a organizáciou zasadnutia Kontrolnej komisie zabezpečuje Predseda Kontrolnej komisie alebo ním poverená osoba.
22.3. Na zasadnutí Kontrolnej komisie sa môže so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Kontrolnej komisie v odôvodnených prípadoch zúčastniť aj nečlen Kontrolnej komisie.
22.4. Rokovanie Kontrolnej komisie vedie Predseda Kontrolnej komisie, v prípade jeho neprítomnosti vedie rokovanie ním poverený člen Kontrolnej komisie.
22.5. Rokovanie Kontrolnej komisie prebieha podľa schváleného programu. Podrobnosti priebehu rokovania Kontrolnej komisie môže upraviť Rokovací poriadok Kontrolnej komisie, ktorý schvaľuje Kontrolná komisia.
22.6. Písomnosti týkajúce sa Kontrolnej komisie podpisuje Predseda Kontrolnej komisie, v prípade jeho neprítomnosti písomnosti podpisuje ním poverený člen Kontrolnej komisie.
22.7. Člen Kontrolnej komisie vykonáva svoje práva na zasadnutí Kontrolnej komisie osobne. Zastupovanie člena Kontrolnej komisie na rokovaní Kontrolnej komisie na základe splnomocnenia nie je prípustné.

Článok 23.
Podmienky platnosti hlasovania Kontrolnej komisie a jej uznesení

23.1. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Členovia Kontrolnej komisie s pozastavenými právami podľa bodu 9.1.1. alebo 25.2. sa na účely hlasovania nezapočítavajú do počtu členov Kontrolnej komisie.
23.2. Platné uznesenie Kontrolnej komisie vyžaduje, aby bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Kontrolnej komisie. Členovia Kontrolnej komisie s pozastavenými právami podľa bodu 9.1.1. alebo 25.2. sa na účely hlasovania nepovažujú za prítomných členov.
23.3. Každý člen Kontrolnej komisie má jeden hlas.
23.4. Ak sa Kontrolná komisia nedohodne inak, Kontrolná komisia hlasuje verejne.

Článok 24.
Ochrana záujmov SSSk a konflikt záujmov

24.1. Členovia volených orgánov SSSk majú pri všetkej svojej činnosti povinnosť chrániť záujmy SSSk pred inými kolidujúcimi záujmami. Pri výkone funkcie nesmie člen voleného orgánu uprednostniť osobný alebo kolidujúci záujem pred záujmom SSSk.
24.2. Členovia volených orgánov aj volené orgány ako celky sú povinné usilovať sa o zabezpečenie rovnakého uplatnenia práv všetkých riadnych členov SSSk.

Článok 25.
Odvolávanie členov volených orgánov a

pozastavenie hlasovacieho práva členov volených orgánov
25.1. Ak člen voleného orgánu neplní úlohy, ktoré mu vyplývajú z jeho funkcie, alebo neplní povinnosti uvedené v Čl. 24., môže byť na návrh Výboru alebo Kontrolnej komisie odvolaný z funkcie, a to aj pred uplynutím volebného obdobia.
25.2. Výbor alebo Kontrolná komisia (podľa toho, ktorý orgán odvolanie navrhuje) po zistení skutočností uvedených v bode 25.1. vydá, a dotknutému členovi doručí, rozhodnutie o pozastavení hlasovacieho práva vo volenom orgáne, ktorého je členom, v zmysle bodu 6.1. e), a to až do rozhodnutia Valného zhromaždenia podľa bodu 25.3. Ak sa uvedené týka Predsedu Výboru, prevezme jeho funkciu štatutárneho orgánu, až do rozhodnutia Valného zhromaždenia, Podpredseda Výboru. Pozastavenie hlasovacieho práva vo volenom orgáne nemá v zmysle bodu 6.1. e) za následok pozastavenie hlasovacieho práva na Valnom zhromaždení.
25.3. Výbor alebo Kontrolná komisia (podľa toho, ktorý orgán odvolanie navrhuje) predkladá návrh na odvolanie člena z funkcie z dôvodov uvedených v bode 25.1. Valnému zhromaždeniu, ktoré o schválení návrhu na odvolanie rozhoduje v tajnom hlasovaní dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

Článok 26.
Kooptovanie a doplňovacie voľby

26.1. V prípade, že niektorý z členov voleného orgánu počas volebného obdobia zomrie, požiada o uvoľnenie z funkcie, vystúpi zo SSSk alebo bol vylúčený zo SSSk, kooptuje príslušný volený orgán, bez zbytočného odkladu, nového člena. Ak ide o Predsedu Výboru, prevezme jeho funkciu štatutárneho orgánu, až do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia, Podpredseda Výboru.
26.2. Pozastavenie hlasovacieho práva člena voleného orgánu nie je dôvodom na kooptovanie.
26.3. Kooptovanie člena do voleného orgánu potvrdzuje najbližšie zasadnutie Valného zhromaždenia v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ak Valné zhromaždenie kooptovanie nepotvrdí, bude uvoľnené miesto obsadené na základe výsledku doplňovacích volieb.
26.4. Na doplňovacie voľby sa primerane vzťahujú ustanovenia Čl. 16.
26.5. Volebné obdobie kooptovaného člena voleného orgánu, ktorého kooptovanie Valné zhromaždenie potvrdilo, ako aj člena voleného orgánu zvoleného v doplňovacích voľbách, končí v rovnakom termíne ako malo skončiť volebné obdobie jeho predchodcu.

Článok 27.
Pracovné skupiny

27.1. Pracovné skupiny sú stále alebo dočasné odborné, poradné alebo iniciatívne orgány, ktoré v prípade potreby zriaďuje Výbor za účelom efektívnejšieho riešenia špecifických úloh.
27.2. Rozsah pôsobnosti Pracovných skupín určí Výbor pri ich zriadení.
27.3. Členov Pracovných skupín menuje z radov riadnych členov SSSk Výbor.

Článok 28.
Prístup k informáciám

28.1. Členovia volených orgánov majú prístup ku všetkým informáciám a dokumentom súvisiacim s existenciou a činnosťou SSSk.
28.2. Ostatní členovia majú prístup ku všetkým informáciám súvisiacim s ich osobným členstvom v SSSk. K ďalším informáciám majú prístup v rozsahu, v akom sú ich volené orgány povinné predkladať Valnému zhromaždeniu.

Článok 29.
Zásady hospodárenia

29.1. SSSk je samostatným hospodárskym subjektom, ktorý hospodári podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením.
29.2. SSSk vykonáva svoju činnosť ako nezisková organizácia.
29.3. Spravovaný majetok tvoria najmä:
a) prostriedky, ktoré SSSk získal po svojom právnom predchodcovi,
b) paušálne ročné príspevky riadnych členov,
c) dotácie zo štátneho rozpočtu,
d) granty od právnických osôb,
e) dobrovoľné príspevky (dary) fyzických osôb,
f) prostriedky získané náhradou nevyhnutných nákladov pri činnostiach pre iné subjekty,
g) výnosy zo zveľaďovania spravovaného majetku.
29.4. Spravovaný majetok je nedeliteľný, s výnimkou vyporiadania pri zániku SSSk.
29.5. Hospodárenie s majetkom vykonáva Výbor, ktorý predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení.
29.6. Kontrolu hospodárenia s majetkom vykonáva Kontrolná komisia, ktorá predkladá Valnému zhromaždeniu správu o kontrole hospodárenia.

Článok 30.
Zánik SSSk

30.1. SSSk môže zaniknúť
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia,
b) právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy o jeho rozpustení.
30.2. Pri zániku SSSk podľa bodu 30.1. a) Valné zhromaždenie rozhodne o
a) spôsobe zániku,
b) zriadení likvidačnej komisie alebo osobe likvidátora,
c) vyporiadaní spravovaného majetku.
30.3. Zánik SSSk podľa bodu 30.1. a) oznámi príslušnému orgánu štátnej správy do 15 dní od zániku združenia Predseda Výboru.

Článok 31.
Výklad Stanov

31.1. Výklad Stanov v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia vykonáva Výbor, ktorý zároveň rozhoduje o podrobnostiach ich uplatnenia.

Článok 32.
Záverečné ustanovenia

32.1. Stanovy je možné zmeniť na základe písomných podnetov riadnych členov spracovaných a predložených Výborom Valnému zhromaždeniu, ako aj na základe vlastných návrhov Výboru alebo Kontrolnej komisie preložených Valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie rozhoduje o návrhu zmeny Stanov vo verejnom hlasovaní na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých riadnych členov.
32.2. Ak je potrebné zmeniť Stanovy z dôvodu zmeny všeobecne platných právnych predpisov tak, aby s nimi neboli v rozpore, Valné zhromaždenie rozhoduje o návrhu zmeny Stanov, predloženom Výborom, vo verejnom hlasovaní na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
32.3. Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením SSSk dňa DD. MESIAC RRRR v Bratislave. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra SR.
32.4. Dňom registrácie týchto Stanov Ministerstvom vnútra SR zároveň strácajú platnosť a účinnosť Stanovy SSSk zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 20. 04. 1999.


Dôvodová správa k Stanovám (verzia Betko 100323)


Predkladaný návrh stanov je o niečo rozsiahlejší ako zvykli bývať doterajšie stanovy. Je to aj preto, že chápem Stanovy ako určitý manuál, o ktorý sa môžu bezpečne oprieť aj novozvolení funkcionári a členovia spolku, čím by sa mohla významne skrátiť fáza ich počiatočného zorientovávania sa v novej situácii a v nových súvislostiach.

Konštrukcia Stanov
Pri kreovaní Stanov som vychádzal z ustanovení Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, aktuálnych stanov SSSk (registrovaných dňa 20. 04. 1999), stanov SSSk z 11. júna 1990 (registrovaných dňa 19. 07. 1990), návrhu stanov zo dňa 27. 01. 2010 (predložených Výborom na Plenárnom zasadnutí SSSk), stanov Slovenskej hudobnej únie zo dňa 18. 04. 1990 (registrovaných 29. 06. 1990), stanov SOZA zo dňa 22. 05. 2007 a niektorých ďalších dostupných stanov občianskych združení.

Krížová metóda
Pri definovaní vzťahov medzi členmi a orgánmi združenia, ako aj medzi orgánmi združenia navzájom, som použil krížovú metódu (uvedenie práv u jedného účastníka vzťahu paralelne s uvedením povinností druhého účastníka vzťahu).

Štatút UNESCO
Navrhujem vypustiť väzbu na Štatút UNESCO, pretože podľa môjho názoru nie je vhodné dobrovoľne viazať Stanovy na ďalší dokument (okrem zákona o združovaní občanov), ktorého zmeny nepodliehajú schvaľovaniu SSSk.

Členstvo právnickej osoby
Nevidím dôvod na zahrnutie právnickej osoby medzi legitímnych uchádzačov o riadne členstvo v SSSk tak, ako to navrhol Výbor vo svojom návrhu predloženom Plenárnemu zasadnutiu dňa 27. 01. 2010. Ak by sa aj k tomu pristúpilo, museli by sa zadefinovať špeciálne požiadavky na charakter, povahu a režim členstva takejto právnickej osoby, aby boli zabezpečené rovnaké práva pre všetkých riadnych členov, čo vidím ako veľmi komplikovaný legislatívny problém.

Žiadosť o prijatie za člena SSSk
Ako prílohu Stanov odporúčam pripojiť vzor Žiadosti o prijatie za člena SSSk, v ktorej by uchádzač zároveň potvrdil svoj súhlas so Stanovami SSSk, ako aj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby vedenia členskej agendy SSSk.

Splatnosť členského
Navrhujem zaviesť presný termín splatnosti členského príspevku.

Pozastavenie členstva
Na rozdiel od návrhu Stanov predloženého Výborom na Plenárnom zasadnutí dňa 27. 01. 2010, nie som za to, aby sa z dôvodu tvorivej neaktivity pozastavovalo členstvo. Na druhej strane, som za to, aby sa členstvo pozastavovalo pri viacročnej neúčasti na Valnom zhromaždení.

Termín zasadnutia Valného zhromaždenia
Navrhujem aspoň orientačne zaviesť termín každoročného zasadnutia Valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie
Z jazykového hľadiska sa mi javí vhodnejšie ako dosiaľ používané „Plenárne zasadnutie“ používať spojenia „Valné zhromaždenie“ a od neho logicky odvodené formulácie (Valné zhromaždenie „rokuje“ na svojom „zasadnutí“.).

Splnomocnenie
Zavádzam do Stanov SSSk inštitút splnomocnenia, ktorý by mohol pomôcť riešiť niektoré problémy s uznášaniaschopnosťou Valného zhromaždenia, ako aj, aspoň okrajovo, zvýšiť záujem vzdialených alebo z iných dôvodov osobne nezúčastnených autorov o dianie v SSSk, na základe aspoň takejto formy ich účasti.

Spôsob hlasovania
V bežných prípadoch navrhujem hlasovať verejne a rozhodnutia prijímať na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Formu tajného hlasovania som použil v tých prípadoch, keď sa hlasuje o ľuďoch.
V prípadoch vylučovania členov, zrušenia čestného členstva, alebo v prípadoch pozastavenia členstva, navrhujem, aby Plenárne zasadnutie rozhodovalo dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Takto to navrhujem preto, aby nedošlo k tzv. váhovému rozhodovaniu na základe jedného hlasu a zároveň šlo o rozhodovanie „informovaných“ členov – predpokladám, že pred hlasovaním budú Valnému zhromaždeniu predložené nejaké informácie o obsahu rozhodovania, prípadne sa uskutoční na túto tému aj diskusia.
Pri rozhodovaní o zmenách stanov a o zániku SSSk navrhujem rozhodovať na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny (pôvodne som dokonca uvažoval o dvojtretinovej väčšine, aby v takýchto zásadných rozhodnutiach skutočne išlo o „väčšinové“ rozhodnutie Valného zhromaždenia – toto ešte dávam na zváženie) všetkých členov, pričom čestní členovia a členovia s pozastavenými právami by sa do kvóra nezapočítavali.

Predseda
V snahe o zachovanie demokratického ducha stanov, ako aj v snahe o vyjasnenie dosiaľ nejednoznačného postavenia, či skôr označenia, Predsedu (Predseda Výboru vs. Predseda SSSk) navrhujem definovať ho jednoznačne ako Predsedu Výboru SSSk.

Štatutárny orgán
Vzhľadom na nejasnosti a neistotu ohľadne fungovania kolektívneho štatutárneho orgánu prikláňam sa k zúženiu štatutárneho orgánu na osobu Predsedu Výboru.

Dĺžka volebného obdobia
Zvažujúc rôzne varianty uvádzané v predchádzajúcich i navrhovaných stanovách, prikláňam sa k trojročnému volebnému obdobiu volených orgánov.

Zmena rozpočtu
Návrh, aby „Kontrolná komisia spolurozhodovala s predsedom Združenia o zmene rozpočtu v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu“, ktorý predložil Výbor na Plenárnom zasadnutí dňa 27. 01. 2010, nepokladám za rozumný, pretože, podľa môjho názoru, odporuje základnému princípu delenia výkonnej a kontrolnej moci.
Na druhej strane, vnímam v pozadí legitímnu snahu riešiť problém operatívnej zmeny schváleného rozpočtu v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Navrhujem, zveriť do právomoci Výboru odôvodnenú korekčnú zmenu schváleného rozpočtu v primeranom rozsahu, ktorú bude musieť Výbor pred Valným zhromaždením dodatočne obhajovať pri predkladaní správy o hospodárení. V prípade, ak by hrozila veľká odchýlka od schváleného rozpočtu, je tu ešte vždy cesta zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia.

Kontrolná komisia
Myslím si, že po rokoch zanedbávania tohto orgánu, si zaslúži posilniť právomoci a to predovšetkým v oblasti vyvodzovania dôsledkov z kontroly dodržiavania Stanov a vnútorných predpisov, ale aj v tom, že Kontrolná komisia, ako volený orgán, by mala aj právo navrhovať zmeny v týchto dokumentoch, ktoré by sa z jej špecifického („kontrolného“) pohľadu mohli javiť ako dôležité.
návštěvníků stránky
celkem21 171