Svet-Stranek.cz
www.composer.sk

nový návrh:www.composer.sk

nový návrh

Nový návrh stanov SSSk z dielne pracovnej skupiny pre prípravu návrhu novelizácie stanov SSSk
Stanovy
Občianskeho združenia SPOLOK SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV


Článok I.
Názov a sídlo


Občianske združenie SPOLOK SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV (ďalej len „SSSk“) je dobrovoľnou, nepolitickou, odbornou organizáciou s pôsobnosťou v Slovenskej republike, so sídlom Prievozská 32, 821 05 Bratislava.
Združenie s oficiálnym názvom Občianske združenie SSSk vzniká na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.

SSSk je organizáciou profesionálnych hudobných skladateľov klasickej hudby v Slovenskej republike. Jeho sídlom je Prievozská ul. 32, 821 05 Bratislava.


Článok II.
Cieľ a predmet činnosti


Cieľom SSSk je:

a) starať sa o šírenie tvorby svojich členov a obhajovať ich profesionálne záujmy,
b) šíriť povedomie o nezastupiteľnej hodnote hudobnej tvorby vo verejnosti, v kultúrnych a iných inštitúciách a v systéme štátnych orgánov,
c) podieľať sa na všestrannom rozvoji slovenskej hudobnej kultúry,
d) usilovať sa o medzinárodnú spoluprácu, výmenu a uplatnenie tvorby svojich členov v zahraničí.

Na plnenie svojich cieľov môže SSSk pre svojich členov vytvárať záväzné predpisy, vzorové odporúčania a uzatvárať dohody a zmluvy. Členom SSSk poskytuje služby kolektívneho a individuálneho charakteru.

Všetky tieto ciele Spolok presadzuje v súlade so Štatútom umelca UNESCO.
Článok III.
Členstvo

a) riadnym členom SSSK môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá podporuje ciele Spolku,
b) čestným členom sa môže stať osobnosť, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj slovenského hudobného umenia doma alebo v zahraničí,
c) členom sa môže stať hudobný skladateľ, ktorý sa na základe podanej prihlášky zaviaže plniť si povinnosti vyplývajúce z členstva.


Článok IV.
Vznik, zánik a pozastavenie členstva

Vznik členstva

Členstvo v SSSk vzniká schválením podanej prihlášky uchádzča na Plenárnom zasadnutí Spolku a zaplatením členského poplatku.

Zánik členstva
a) vystúpením – písomným oznámením člena o svojom vystúpení z SSSk,
b) úmrtím člena ,
c) vylúčením – člena možno vylúčiť vtedy, ak porušil stanovy, vnútorné normy alebo uznesenia Plenárneho zasadnutia SSSk, alebo vykazuje správanie nezlučiteľné s členstvom. O vylúčení rozhoduje Plenárne zasadnutie SSSk jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov,
d) zánikom Spolku.

Pozastavenie členstva

Výbor SSSk môže dať návrh na pozastavenie členstva členovi, ktorý neuhradil ročný členský príspevok. Pozastavenie členstva znamená, že jeho daný člen nemá právo voliť a byť voleným do orgánov Spolku. O pozastavení členstva rozhoduje Plenárne Zasadnutie SSSk, ktoré hlasuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.


Článok V.
Práva a povinnosti členov

Práva členov
a) voliť a byť volený do jednotlivých orgánov Spolku,
b) uchádzať sa o uvádzanie svojej tvorby na koncertných a iných podujatiach Spolku,
c) obracať sa s otázkami, návrhmi a sťažnosťami na orgány Spolku,
d) užívať výhody člena.

Povinnosti členov
a) spolupodieľať sa na činnosti Spolku,
b) aktívne sa zúčastňovať práce v orgánoch Spolku, ak bol do nich zvolený, c) platiť členský príspevok v čiastke a k dátumu, ako ich schválilo Plenárne Zasadnutie,
d) riadiť sa Stanovami SSSk,
e) plniť rozhodnutia orgánov Spolku.


Článok VI.
Orgány SSSk

Orgánmi SSSk sú:
a) Plenárne Zasadnutie,
b) Výbor,
c) Predseda a Podpredseda Výboru,
d) Kontrolná komisia.Článok VII.
Plenárne Zasadnutie SSSk

Plenárne Zasadnutie
a) je najvyšším orgánom Spolku a tvoria ho všetci riadni členovia podľa Čl. 3 písm. a). Na Plenárne Zasadnutie Spolku možno prizvať aj nečlenov, ak to vyžaduje predmet rokovania.
b) sa schádza spravidla jedenkrát do roka. Zvoláva ho predseda SSSk. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov Spolku alebo predseda Kontrolnej komisie, predseda Spolku zvolá mimoriadne Plenárne Zasadnutie tak, aby sa konalo najneskôr do 45 dní odo dňa obdržania žiadosti. Plenárne Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadtretinová väčšina riadnych členov. Predseda Spolku zvoláva vzápätí náhradné Plenárne Zasadnutie v prípade, že riadne zvolané Plenárne Zasadnutie nie je uznášaniaschopné. Riadne zvolané náhradné Plenárne Zasadnutie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomnomných riadnych členov.
c) schvaľuje Stanovy Spolku, volebný a rokovací poriadok,
d) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu Spolku a členov Kontrolnej komisie,
e) volí a odvoláva tajomníka Spolku,
f) schvaľuje rozpočet a jeho čerpanie, vrátane výšky zápisného, jednorázových a mimoriadnych členských príspevkov,
g) schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení,
h) schvaľuje udelenie čestného členstva,
i) potvrdzuje prípadné členstvo SSSk v medzinárodných a národných organizáciách a subjektoch s príbuznými cieľmi,
j) schvaľuje záväzky parafované predsedom,
k) rozhoduje o zániku Spolku a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri zániku.Článok VIII.
Výbor SSSk

Výbor Spolku
a) je výkonným orgánom a za svoju činnosť zodpovedá Plenárnemu Zasadnutiu,
b) má päť členov (vrátane svojho predsedu a podpredsedu). Akékoľvek zmeny vo Výbore podliehajú schváleniu Plenárneho Zasadnutia SSSk.
c) Má mandát na obdobie 4 rokov,
d) riadi činnosť Spolku v období medzi jednotlivými Plenárnymi Zasadnutiami,
e) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania jednotlivých riadnych, prípadne mimoriadnych Plenárnych Zasadnutí SSSk,
f) menuje spomedzi členov Spolku dramaturgickú komisiu pre prípravu svojich koncertných (prípadne iných) podujatí.Článok IX.
Predseda SSSk

Predseda Spolku
a) je štatutárnym zástupcom SSSk v období medzi zasadnutiami Plenárneho Zasadnutia,
b) je volený Plenárnym Zasadnutím na obdobie 4 rokov. Funkcia predsedu je obmedzená na dve funkčné obdobia idúce po sebe,
c) rozhoduje o zvolaní riadneho Plenárneho Zasadnutia,
d) vypracúva návrhy činnosti Spolku, návrhy rozpočtu a predkladá ich na rokovanie Plenárneho Zasadnutia,
e) zabezpečuje realizáciu uznesení Plenárneho Zasadnutia,
f) koná v mene SSK a zastupuje ho navonok,
g) za podmienok určených stanovami zvoláva riadne a mimoriadne Plenárne Zasadnutie,
h) navrhuje Plenárnemu Zasadnutiu udelenie čestného členstva,
i) v prípade, že predseda Občianskeho združenia sa písomne vzdá funkcie, výkon jeho funkcie skončí dňom, kedy jeho vzdanie sa funkcie bolo doručené do sídla Spolku,
j) predsedu Občianskeho združenia zastupuje v jeho neprítomnosti podpredseda, ktorý právomoci predsedu vykonáva aj v čase, kedy predsedovi zanikla jeho funkcia z dôvodu vzdania sa funkcie alebo z iných dôvodov,
k) predseda aj podpredseda Občianskeho združenia sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou starostlivosťou a zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach vyplývajúcich z ich funkcie.Článok X.
Kontrolná komisia

a) Kontrolná komisia je kontrolným orgánom SSSk. Tvoria ju traja členovia Spolku, volení Plenárnym Zasadnutím SSSk na obdobie 4 rokov. Spomedzi svojho stredu si volia svojho predsedu. Zasadnutia Kontrolnej komisie sa konajú najmenej raz do roka. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezastupiteľné a nezlučiteľné s členstvom vo Výbore. Akékoľvek zmeny v Kontrolnej komisii podliehajú schváleniu Plenárneho Zasadnutia.
b) Do pôsobností Kontrolnej komisie patrí:
- v súlade so záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia a účelného využívania prostriedkov Spolku pri rešpektovaní zásad hospodárnosti,
- upozorňovať na zistené nedostatky a navrhovanie opatrení na ich odstránenie,
- kontrolovať dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov,
- predkladať Plenárnemu Zasadnutiu správy a odporúčania,
- spolurozhodovať s predsedom Spolku o zmene rozpočtu v prípade zmeny vývoja oproti plánovanému rozpočtu,
- vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu a navrhovať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
c) Členovia Kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou starostlivosťou a zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach vyplývajúcich z ich funkcie.
Článok XI.
Sekretariát

Administratívnym orgánom SSSk je jeho sekretariát. Činnosť sekretariátu zabezpečuje tajomník. Tajomníka menuje a odvoláva Plenárne Zasadnutie. Tajomník tvorivo a iniciatívne zabezpečuje činnosť Spolku. Vedie bežnú organizačnú, právnu, administratívnu a ekonomickú agendu. Tajomník sa zúčastňuje rokovaní Výboru, ktorému je za svoju činnosť zodpovedný.


Článok XII.
Hospodárenie

a) Spolok je samostatným hospodárskym subjektom. Hospodári podľa rozpočtu schváleného Plenárnym Zasadnutím,
b) Spolok financuje svoju činnosť:
- z riadnych a mimoriadnych členských príspevkov
- z dobrovoľných príspevkov (darov),
- z výnosov zo služieb poskytovaných za úhradu,
- z dotácií a grantov od právnických osôb.


Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

a) stanovy SSSk je možné meniť na základe písomnej žiadosti členov Spolku. Zmeny schvaľuje Plenárne Zasadnutie. Stanovy sa môžu zmeniť aj na základe zmeny právnych predpisov tak, aby s nimi neboli v rozpore.
b) V mene SSSk koná predseda, podpredseda a tajomník,
c) Občianske združenie SSSk zaniká:
- dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Plenárneho Zasadnutia,
- zlúčením s iným občianskym združením,
- právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení Spolku,
d) pri zániku SSSK sa urobí majetkové vysporiadanie, pričom v prípade likvidačného zostatku po splnení zákonných a zmluvných povinností naloží s týmto zostatkom podľa rozhodnutia Plenárneho Zasadnutia. Zánik Spolku oznámi do 15 dní jeho predseda Ministerstvu vnútra SR.


Tieto Stanovy Občianskeho združenia Spolok slovenských skladateľov nadobudli účinnosť po svojom schválení Plenárnym zasadnutím Spolku slovenských skladateľov dňa 27. januára 2010. Tým istým dňom súčasne stratili platnosť Stanovy Spolku z 5. februára 1999.
návštěvníků stránky
celkem21 171