Svet-Stranek.cz
www.composer.sk

Prihláška:www.composer.sk

Prihláška

Prihláška za člena Spolku slovenských skladateľov
S p o l o k   s l o v e n s k ý c h   s k l a d a t e ľ o v 

P  R  I  H  L  Á  Š  K A
za člena Spolku slovenských skladateľov


Meno .................................. Priezvisko ............................................................

Titul ...................................

Dátum a miesto narodenia .................................................................................

Rodné číslo .........................

Národnosť ...........................

Štátna príslušnosť ................

Adresa trvalého bydliska

........................................................................................................................


E-mailová adresa ................................................. 

Č. tel. (mobilu) ....................................................

Vzdelanie

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Zamestnanie

........................................................................................................................Dátum podania prihlášky ...................................... 


Vlastnoručný podpis .............................................                                                


Za člena SSSk prijatý dňa .....................................              


                                                          ___________________________________
       
                                                            Pečiatka SSSk a podpis oprávnenej osoby
návštěvníků stránky
celkem21 171